Dodávateľom pitnej vody vznikajú nové povinnosti na úseku ochrany zdravia

Schválené od 12.01.2023 - Číslo zákona: 517/2022
[31.01.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatou novelou zákona sa transponujú požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, pričom cieľom je najmä ochrana ľudského zdravia pred účinkami kontaminovanej pitnej vody a zlepšenie prístupu k vode.

Novelou zákona sa: 
  • zavádzajú nové povinnosti v oblasti uplatňovania prístupu, ktorý je založený na manažmente rizík (ktorý bol doteraz dobrovoľný) vo všetkých častiach dodávateľského systému,
  • dopĺňajú a spresňujú povinnosti dodávateľov pitnej vody (rozširuje sa definícia dodávateľ pitnej vody, kde na základe praxe k dodávateľom doplnil aj subjekt, ktorý na vlastné podnikateľské účely alebo vo verejnom záujme pitnú vodu používa alebo dodáva od iného dodávateľa pitnej vody),
  • dodávateľovi sa dopĺňa nová povinnosť vypracovať a aktualizovať manažment rizík systému zásobovania (doteraz išlo o dobrovoľný prístup), 
  • ďalšími ustanoveniami od niektorých povinností oslobodzujú dodávatelia, ktorí dodávajú alebo používajú v priemere 10 až 100 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú 50 až 500 osôb a dodávatelia pitnej vody, ktorý dodávajú alebo používajú na podnikateľské účely alebo vo verejnom záujme v priemere menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo zásobujú menej ako 50 osôb, 
  •  ustanovujú nové požiadavky na zdravotnú bezpečnosť materiálov, výrobkov a filtračných médií určených na styk s pitnou vodou a chemických látok na úpravu vody a na vykonávania opatrení na ochranu zdravia (fyzickým osobám-podnikateľom alebo právnickým osobám, ktoré uvádzajú uvedené produkty na trh, je uložená povinnosť zabezpečiť ich súlad s požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu