Od 1.1.2023 platia nové podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné

Schválené od 19.12.2022
[20.12.2022]

Oznam SP


Od nového roka sa bude vylúčenie povinnosti platiť poistné u zamestnanca a povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) viazať na sociálnu udalosť tehotenstvo a materstvo, a teda nie na poskytovanie dávky materské zo Sociálnej poisťovne. 

Toto vylúčenie povinnosti platiť poistné bude trvať:
  • matke – od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, do nástupu na rodičovskú dovolenku/u SZČO do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 34. týždňa/37. týždňa (ak je osamelá)/resp. 43. týždňa (ak porodila súčasne dve a viac detí),
  • inému poistencovi – odo dňa, od ktorého sa stará o dieťa, do nástupu na rodičovskú dovolenku/u SZČO do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 28. týždňa/31. týždňa (ak je osamelý)/resp. 37. týždňa (ak sa súčasne stará o dve a viac detí).
Ak mamička, resp. iný poistenec požiada z konkrétneho právneho vzťahu o dávku materské, tlačivo žiadosti slúži zároveň aj na účely uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné z tohto právneho vzťahu z dôvodu sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo.

Ak mamička, resp. iný poistenec nepožiada o dávku materské z konkrétneho právneho vzťahu, pretože napr. nespĺňa zákonné podmienky na jej priznanie, na účely uplatnenia vylúčenia povinnosti platiť poistné z dôvodu sociálnej udalosti tehotenstvo a materstvo musí vyplniť formulár Čestné vyhlásenie a priložiť požadované dokumenty. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila formulár Čestné vyhlásenie, ktorý bude slúžiť na preukázanie skutočností nevyhnutných na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné z dôvodu tehotenstva a materstva. 

Zamestnanci a SZČO, ktorí budú mať k 31. decembru 2022 vylúčenú povinnosť platiť poistné zo všetkých právnych vzťahov z dôvodu poberania dávky materské, budú mať od 1. januára 2023 vylúčenie z právneho vzťahu, z ktorého poberajú materské, a to z dôvodu trvania tehotenstva a materstva. Títo zamestnanci a SZČO nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať, ani predkladať.

Zamestnancom a SZČO, ktorí k 31. decembru 2022 budú mať vylúčenie povinnosti platiť poistné z dôvodu potreby osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti o zákonom stanovené osoby, bude vylúčenie pokračovať aj od 1. januára 2023 za podmienky, že u nich bude z právneho vzťahu zamestnanec/SZČO existovať po 31. decembri 2022 potreba osobného a celodenného ošetrovania/starostlivosti o zákonom stanovené osoby. V opačnom prípade im bude vylúčenie ukončené zo zákona dňa 31. decembra 2022.

Povinne poistená SZČO, ktorá bude mať z tohto právneho vzťahu vylúčenú povinnosť platiť poistné a je súčasne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti, bude mať automaticky vylúčenie povinnosti platiť poistné aj ako dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu