Zavádza sa nový druh pozemku - ostatné poľnohospodárske plochy

Schválené od 01.02.2023 - Číslo zákona: 2/2023
[31.01.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy


Prijatím novely zákona sa zavádza nový druh pozemku, a to ostatné poľnohospodárske plochy. Zavedenie je motivované najmä tým, aby sa ustanovila nižšia sadzba dane za tieto novozavedené pozemky. 
Novela zákona zmierňuje doterajšiu prísnosť zákona spočívajúcu v tom, že rovnaká daň sa platila za ostatnú plochu, ktorá bola využívaná komerčne (napr. parkovisko), ako aj za ostatnú plochu, ktorá bola využívaná v súvislosti s poľnohospodárstvom. Takto bude možné tieto ostatné plochy využívané na komerčné účely a ostatné poľnohospodárske plochy rozlíšiť aj na účely platenia miestnych daní, čo pomôže najmä poľnohospodárom, ktorí ich pri svojej činnosti využívajú.

V nadväznosti na doplnenie definície pojmu „ostatné poľnohospodárske plochy“ sa dopĺňa právomoc obvodného pozemkového úradu ako orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodovať o tom, či pozemky patria medzi ostatné poľnohospodárske plochy, ktorý si v prípade potreby vyžiada odborné stanovisko pôdnej služby.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu