Plánuje sa zdanenie predajných stánkov a dočasných modulových stavieb

Pripravované od 07.02.2023 - Číslo zákona: 582/2004
[06.12.2022]

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona, ktorá reflektuje aplikačné problémy pri nedostatočnom zdanení rôznych objektov využívaných na podnikanie, ktoré nie sú stavbami podľa zákona o miestnych daniach (napr. predajné stánky a rôzne modulové stavby). Cieľom tohto návrhu je rozšírenie osobitného režimu zdanenia aj na tieto ostatné objekty. 

Súčasne novela reaguje aj na negatívnu prax úmyselnej zmeny účelu využitia stavby k 1. januáru zdaňovacieho obdobia s cieľom zaistenia nižšej sadzby dane ako je sadzba dane pre skutočné využitie stavby, a tým získanie neoprávneného daňového zvýhodnenia. A preto, ak daňovník v podanom (čiastkovom) priznaní k dani z nehnuteľnosti deklaroval konkrétny účel využitia stavby, ktorý nie je zhodný s účelom využitia stavby zisteným daňovou kontrolou, bude pre účely výpočtu dane mať prednosť účel využitia stavby zistený daňovou kontrolou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu