Plánuje sa digitalizácia procesov konkurzného konania zriadením insolvenčného registra

Pripravované od 01.07.2024 - Číslo zákona: 7/2005
[05.12.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Momentálne absentuje centralizovaný elektronický systém, ktorého zmyslom by bol jednotný manažment insolvenčných procesov, a to konkurzného konania vrátane malého konkurzu, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, ako aj verejnej preventívnej reštrukturalizácie ako predinsolvenčného konania (registrovaného) a likvidácie a dodatočnej likvidácie nariadenej súdom, v ktorej bol súdom ustanovený likvidátor. 

Na účely zjednotenia a elektronizácie konkurzného konania vrátane malého konkurzu, reštrukturalizačného konania, konania o oddlžení, konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii a likvidácie a dodatočnej likvidácie (ak ide o likvidáciu nariadenú súdom) sa návrhom zákona zriaďuje register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní (ďalej len „insolvenčný register“), ktorý nahrádza nielen register úpadcov a doručovanie písomností prostredníctvom Obchodného vestníka, ale má zabezpečiť aj čo najrozsiahlejšiu elektronizáciu dotknutých konaní. 

Všetky uvedené konania a údaje o nich, vrátane udalostí v týchto konaniach, budú tak evidované v jednom centralizovanom informačnom systéme, ktorý má zabezpečiť zrýchlenie a transparentnosť konaní v dôsledku umožnenia elektronizácie konaní a elektronického doručovania. 

 Všetky uvedené konania sa navrhuje viesť prostredníctvom jedného špecializovaného portálu - insolvenčného registra, ktorý bude slúžiť, ako už bolo uvedené, nielen na doručovanie, ale aj na evidenciu a samozrejme zverejňovanie všetkých potrebných údajov a udalostí, ktoré v jednotlivých procesoch chronologicky nastávajú, pričom jeho funkcionalita zabezpečí aj virtualizáciu niektorých nevyhnutných dokumentov v jednotlivých procesoch, napr. virtualizovaný zoznam pohľadávok, zoznam veriteľov a pod., v dôsledku čoho sa rovnako tak odstráni administratívna záťaž nielen správcov, ale aj súdu a ostatných zúčastnených subjektov v konaniach.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu