Chystá sa elektronizácia odpadového hospodárstva

Pripravované od 01.01.2024
[23.11.2022]

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená nová vyhláška, ktorá nahrádza súčasnú vyhlášku o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a zabezpečí elektronizáciu odpadového hospodárstva.

Potreba prijatia novej vyhlášky spočíva primárne v sledovaní materiálového toku odpadu, ktorý je v súčasnosti len ťažko sledovateľný. Návrh vyhlášky umožní ministerstvu a orgánom dohľadu lepšiu prístupnosť k získaným dátam od pôvodcov odpadu a ďalších subjektov, nakoľko do Informačného systému odpadového hospodárstva (ďalej len „ISOH“) budú tieto dáta zasielané pri presne určených prílohách výlučne elektronicky, čím sa zníži administratívna záťaž, ako na strane pôvodcov odpadu, tak aj na strane okresných úradov – odborov starostlivosti o životné prostredie. 

Návrhom vyhlášky sa zabezpečuje aj transpozícia viacerých európskych smerníc, ako je napr. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra o odpade, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení atď.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu