Zrušuje sa finančné krytie zodpovednosti za enviromentálnu škodu pre MSP

Pripravované od 01.04.2024 - Číslo zákona: 39/2013
[23.11.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona, ktorá:

  • navrhuje vytvorenie funkčného BAT centra na Ministerstve životného prostredia. BAT centrum, ako orgán riadenia, ktorý koordinuje a zabezpečuje získavanie, spracovanie a výmenu informácií o najefektívnejších technológiách a výrobných postupoch z pohľadu environmentálnych záťaží a využívania obnoviteľných zdrojov a súčasne ako odvolacieho orgánu pre povoľovaciu činnosť, 
  •  spája procesy súvisiace s posudzovaním vplyvov na životné prostredie s integrovaným povoľovaním do jedného konania. Ich spojením by sa mal skrátiť povoľovací proces a predpokladá sa tiež zníženie administratívnej záťaže, spočívajúce v odstránení duplicity niektorých procesov,
  • prenáša kompetencie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, v prípade tých prevádzok, ktoré pre svoju činnosť potrebujú integrované povolenie,
  • navrhuje zrušenie povinnosti finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu po splnení podmienky pre malé a stredné podniky, pri ktorých je riziko prípadnej závažnej environmentálnej škody nízke.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu