Informácie budú ľahšie dostupné

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 428/2022
[06.12.2022]

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Bola prijatá novela zákona, ktorá odstraňuje viaceré funkčné nedostatky a rozširuje informačnú povinnosť o nové subjekty. Došlo tiež k precizovaniu niektorých kľúčových definícií pojmov, s ktorými zákon pracuje a takisto sa upravili aj niektoré procesné aspekty sprístupňovania informácií pre ľahšiu a efektívnejšiu dostupnosť informácií.

Napríklad do zákona sa dopĺňa, že osoba, ktorá získala zverejnené alebo sprístupnené informácie v súlade s týmto zákonom, je oprávnená ich ďalej šíriť. Ak sa informácie získané sprístupnením alebo zverejnením podľa tohto zákona ďalej šíria v pôvodnom obsahu, šíriteľa nemožno postihnúť alebo voči nemu uplatňovať nároky. To neplatí, ak žiadateľ šíri informácie, ktoré sa dotýkajú napr. osobnosti a súkromia fyzickej osoby, osobných údajov, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu