Blízke osoby vlastníka pozemkov budú uprednostnené pred štátom

Schválené od 01.12.2022 - Číslo zákona: 543/2002
[14.11.2022]

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Cieľom prijatého zákona je vytvoriť priaznivejšie podmienky pre vlastníkov pozemkov a stavieb pri užívaní a obhospodarovaní ich vlastníctva. 

Právna úprava vytvárala prekážky v riadnej starostlivosti o pozemky a stavby nachádzajúce sa najmä v zastavanom území obce, a to často z dôvodu znemožnenia prístupu na pozemok a k stavbe vlastníka z dôvodu ochrany susedných pozemkov a potrebného súhlasu orgánu ochrany prírody. Rovnako tak právo vlastníka disponovať s nehnuteľnosťou bolo obmedzené z dôvodu predkupného práva štátu k pozemkom nachádzajúcich sa v treťom, štvrtom alebo piatom stupni ochrany. Vlastník pozemku tak nemohol previesť pozemok za svojho života na svoje deti alebo rodinných príslušníkov, ale musel počkať až do jeho smrti a ukončenia dedičského konania.  

Schválená novela preto vytvára priestor pre uprednostnenie blízkej osoby vlastníka pozemkov pred štátom, pričom predkupné právo ostáva zachované, ak by išlo o predaj pozemkov inej ako blízkej osobe.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu