Vznikli nové oznamovacie povinnosti pre dodávateľov elektriny a plynu

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 251/2012
[02.12.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike


Bola prijatá novela zákona, ktorá zakotvuje nové oznamovacie povinnosti pre dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu voči odberateľom. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je po novom povinný odoslať prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti najneskôr 8 pracovných dní pred plánovaným prerušením dodávky elektriny alebo dodávky plynu informáciu o dátume plánovaného prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu. Náklady na odoslanie informácie znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti.

Ďalej novela upravuje situáciu, keď odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti neuhradí preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry do určeného dňa splatnosti, dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti na tento stav upozorniť a určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 pracovných dní odo dňa odoslania upozornenia o neuhradení záväzku odberateľa elektriny v domácnosti alebo odberateľa plynu v domácnosti. Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný odoslať toto upozornenie písomne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb do vlastných rúk. Náklady na odoslanie upozornenia znáša odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu