Podnikatelia môžu získať kompenzáciu za vysoké ceny energií

Schválené od 09.11.2022
[11.11.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rozpočtový rok 2022


Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom. Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.
Kompenzácia sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny nad 1 GWh v predchádzajúcom kalendárnom roku (2021). Výška kompenzácie nesmie presiahnuť 85 % tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zaplatenej právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľ v predchádzajúcom kalendárnom roku (2021).

Celkový objem finančných prostriedkov na realizáciu podpory je 40 mil. eur. Táto suma bude rozdelená na celkový objem podporenej elektriny zistenej po sumarizácii všetkých žiadosti od žiadateľov, ktorí splnili stanovené kritériá bližšie popísané v samotnej výzve.
Žiadateľ o dotáciu má možnosť podať žiadosť v listinnej alebo elektronickej forme.
Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh je potrebné podať do 25. novembra 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu