Zapojte sa do ex post hodnotenia regulácií v podnikateľskom prostredí

Schválené od 25.10.2022
[02.11.2022]

Oznam MH SR


Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Podnikatelia a ich zastupiteľské organizácie môžu teraz prostredníctvom verejných ex post konzultácií vyjadriť svoje skúsenosti a podrobiť tak platné regulácie regulačnému auditu.

Hlavnou úlohou takýchto ex post konzultácií je získanie informácií o tom, ako funguje hodnotená regulácia v praxi, aké spôsobuje podnikateľom náklady a aké zmeny podnikatelia navrhujú na zlepšenie dotknutej oblasti podnikateľského prostredia. Získané poznatky môžu rovnako viesť k návrhu alternatívneho riešenia z pohľadu aplikačnej praxe. Primárnym cieľom ex post hodnotenia je prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia a podporiť tak konkurencieschopnosť nášho hospodárstva.

Gestori právnych predpisov uskutočnia ex post konzultácie prostredníctvom cieleného oslovenia vybraných podnikateľských subjektov a rovnako aj prostredníctvom zapojenia verejnosti. Ex post konzultácie môžu byť realizované elektronicky formou e-mailovej komunikácie alebo prostredníctvom dotazníka. 

Podnikateľské subjekty ako aj ich zastupiteľské organizácie sa môžu zapojiť do verejných ex post konzultácií prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v jednotlivých zverejnených oznámeniach o začatí verejných ex post konzultácií. 

Potreba zavedenia tohto nástroja bola identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie - RIA 2020 a v Programovom vyhlásení vlády SR (2021 - 2024). Zavedené ex post hodnotenie vychádza aj z príkladov dobrej praxe z iných krajín a je v súlade s odporúčaniami OECD. 

Tento mechanizmus je účinný od 10. júna 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu