Znižuje sa administratívna záťaž podnikateľov zariadení spoločného stravovania

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 533/2007
[31.10.2022]

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela vyhlášky, ktorej cieľom je zníženie regulácie a zjednodušenie procesov administratívnej záťaže podnikateľov, ktorí prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. 

Zníženie regulácie spočíva napr. v tom, že už nebudú musieť kontrolovať a zaznamenávať relatívnu vlhkosť v chladenom a chladnom sklade. Konkrétne v prípade chladného a chladeného skladu sa navrhuje odstrániť požiadavka na relatívnu vlhkosť, upravujú sa požiadavky na vybavenie skladov meradlami a na overovanie a monitorovanie teplôt, navyšuje sa počet miest na sedenie, ako aj počet zamestnancov na zmene, ktorým postačuje jeden záchod spoločný pre mužov aj ženy. 

Dopĺňa sa požiadavka, že sklad organického odpadu musí byť chladený v prípade, že odpad nie je denne odvážaný, umožňuje sa sklad organického odpadu podľa kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradiť iným vhodným zariadením na jeho uskladnenie (napr. chladničkou). 

Rozširuje sa aj výnimka na zmrazovanie potravín - na celú zeleninu a celé ako aj nakrájané ovocie, upravujú sa podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov, predlžuje sa čas, počas ktorého sa môžu podávať hotové pokrmy po ukončení ich technologického spracovania, dopĺňajú sa požiadavky na prepravu pokrmov vyrobených v zariadeniach spoločného stravovania. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu