Plánuje sa zriadiť nový poľnohospodársky register (informačný systém)

Pripravované od 01.01.2023
[27.10.2022]

Zákon o niektorých registroch v poľnohospodárstve a organizácii trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh, ktorého cieľom je vydanie zastrešujúceho zákona v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva. Nový zákon má predstavovať základný predpis pre celú oblasť pôdohospodárstva, v ktorom sa budú v budúcnosti implementovať aj niektoré pravidlá novej spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.

  • Zákonom sa ustanovuje zriadenie poľnohospodárskeho registra ako informačného systému verejnej správy. 
Účelom registra poľnohospodárov je zhromažďovať osobitné údaje o poľnohospodároch a zároveň umožniť prepojenie na údaje o každom poľnohospodárovi v integrovaných štatistikách o farmároch, ktoré obsahujú údaje o poľnohospodároch zo všetkých osobitných registrov a evidencií. 

Poľnohospodársky register bude obsahovať špecifické údaje, ktoré nie sú v súčasnosti obsahom žiadneho informačného systému a ktoré sa získavajú od poľnohospodárov len v rámci konaní o poskytnutí podpory, resp. len anketovým zisťovaním. 

Poľnohospodársky register bude prevádzkovať právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo pôdohospodárstva. Poľnohospodár bude mať povinnosť poskytovať potrebné údaje v stanovených lehotách.
  • Upravuje sa tiež osobitný register samostatne hospodáriacich roľníkov, tzv. SHR. 
Táto právna úprava nahrádza doterajšiu právnu úpravu zákona č. 105/1990 Zb. Účelom novej právnej úpravy je najmä vytvoriť centrálny register analogický svojim významom napr. živnostenskému registru, ktorý nahradí doterajšie oddelené a navzájom nesúvisiace evidencie SHR vedené obcami. Registrácia v registri roľníkov bude mať konštitutívny účinok vo vzťahu k vzniku postavenia SHR ako fyzickej osoby – podnikateľa. 
  • Zákon neupravuje oblasť podpôr v pôdohospodárstve, ale upravuje niektoré základné inštitúty používané aj v oblasti podpôr. 
Zaevidovaním sa v poľnohospodárskom / roľníckom /špeciálnom registri budú údaje dostupné nielen ministerstvu, ale aj ostatným orgánom štátnej správy napr. PPA, čo bude možné využiť pri žiadosti o platbu.
  • Definuje sa pojem „Sociálna farma“ ako inovatívny prvok v pôdohospodárstve. 
Cieľom je vytvoriť v rámci poľnohospodárskeho podniku také podmienky, ktoré umožnia osobám so špecifickými potrebami podieľať sa na každodenných aktivitách podniku pre zabezpečenie ich osobného rozvoja, poskytnutie pomoci, podpory, aby sa cítili lepšie bez podmienky ich zamestnania.
  • Zároveň sa ustanovuje aj pojem „Rodinná farma“. 
Nesplnenie povinnosti poľnohospodárskeho subjektu poskytnúť údaje potrebné na vedenie poľnohospodárskeho registra (a taktiež jeho podsystému registra samostatne hospodáriacich roľníkov) môže byť sankcionované ministerstvom pokutou za priestupok od 50 eur do 200 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu