Verejnosť by mala byť odmeňovaná za kontrolu podnikateľov ohľadom vydávania pokladničných blokov

Pripravované od 15.11.2022 - Číslo zákona: 289/2008
[24.10.2022]

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov


Do medzirezortného pripomienkového konania bola preložená poslanecká novela zákona, ktorej primárnym cieľom je efektívne znižovanie daňovej medzery, a to zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona, čo bude mať vplyv na zvýšenie motivácie podnikateľov vydávať pokladničné doklady. 

Navrhovaným opatrením sa obyvateľstvu umožní získať finančný príspevok za úhradu dodaných tovarov a služieb, určených vo všeobecne záväznom právnom predpise. Príspevok bude možné, po splnení zákonom ustanovených podmienok, získať po zaregistrovaní žiadateľa v mobilnej aplikácii prevádzkovanej finančnou správou, ktorá ho po vyhodnotení splnenia týchto zákonných podmienok poukáže žiadateľovi na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v zákonom ustanovenej lehote.  

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví, na aké tovary a služby možno príspevok uplatniť, spôsob označovania týchto tovarov a služieb na pokladničnom doklade, výšku príspevku, obdobie vyhotovovania dokladov, na základe ktorých si možno uplatniť nárok na príspevok, ako aj obdobie uplatňovania nároku na príspevok.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu