Upravuje sa cenová regulácia v elektroenergetike

Pripravované od 10.11.2022 - Číslo zákona: 18/2017
[03.10.2022]

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky na nadchádzajúce 6. regulačné obdobie, ktoré bude trvať od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. 

Vyhláškou sa ustanovuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie v elektroenergetike, rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie. 
Plánované zmeny: 
  • uplatnenie tarify za prevádzkovanie systému z celkovej spotreby na celkovú spotrebu odobratú zo sústavy (súčet odberov v odberných miestach daného odberateľa), podľa predpokladov úradu predstavuje zlepšenie prostredia hlavne pre podnikateľov s vyššou spotrebou, a taktiež pre výrobcov, ktorí si vyrábajú a spotrebovávajú elektrinu pre seba,
  • navrhuje sa zavedenie maximálnych oprávnených nákladov a motivovanie prevádzkovateľa prenosovej sústavy účinnejšie narábať s nákladmi (schválenými zdrojmi) určenými na podporné služby, 
  • pri pripojení prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy sa navrhuje zmeniť pomer úhrady vyvolaných nákladov na pripojenie elektroenergetického zariadenia do prenosovej sústavy medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa distribučnej sústavy zo súčasných 60% ku 40% v prospech prevádzkovateľa prenosovej sústavy na 50% ku 50%,
  • rozšírenie definície ekonomicky oprávnených nákladov predstavuje reakciu na turbulentný vývoj na trhu s elektrinou, kde dochádzalo ku krachu dodávateľov, vzniku dodávky poslednej inštancie, generovaniu dlhov na strane príslušných regulovaných subjektov.
Nová vyhláška zároveň zrušuje doterajšiu vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu