Boli prijaté opatrenia na zmiernenie energetickej krízy

Schválené od 07.10.2022 - Číslo zákona: 324/2022
[07.10.2022]

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Národná rada SR prijala novelu zákona o energetike, ktorej účelom je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov.

Novela zákona rozšíri súčasný koncept stavu núdze v energetike o situáciu, kedy cena veľkoobchodných energetických komodít na trhoch dosahuje veľmi vysoké hodnoty, ktoré by mohli mať za následok cenovú nedostupnosť elektrickej energie a plynu pre odberateľov, a zároveň by mohlo vyvolať ohrozenie bezpečnosti štátu, zdravia, alebo života veľkej skupiny odberateľov elektriny, či hrozbu značných hospodárskych škôd u koncových odberateľov. Novela tiež definuje súhrn opatrení ako obmedzenie medzioblastnej kapacity na cezhraničné obchodovanie s elektrinou, využitie výrobných kapacít domácich zariadení na výrobu elektriny určenej na dodávky koncovým odberateľom za stanovené ceny. Rovnaký mechanizmus platí aj v prípade plynu.

Stav núdze bude môcť v tomto prípade vyhlásiť vláda iba na návrh MH SR a zároveň bude oprávnená rozhodovať o uložení opatrení, ktoré nariadi rezort hospodárstva vyhláškou. V tomto prípade bude vláda ceny určovať nariadením a novela bude upravovať výnimku z bežnej cenovej regulácie. Cena teda nebude stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetvím (ÚRSO).

Súčasne sa zavedie časové obmedzenie trvania stavu núdze na 180 dní s možnosťou opakovaného predĺženia. Zavádza sa tiež kontrola vlády, konkrétne prostredníctvom nevyhnutnosti schváliť predĺženie trvania stavu núdze parlamentom. 

Povinnosť dodávok plynu určeným odberateľom za stanovené ceny v čase núdze sa zároveň nebude vzťahovať na strategické zásoby iných štátov uložené v zásobníkoch na území Slovenska. Rovnako sa táto povinnosť nebude vzťahovať ani na základnú náplň zásobníka.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu