Ustanovujú sa kategórie odberateľov, ktoré môžu používať plyn na výrobu v čase obmedzenia dodávky

Pripravované od 01.11.2022 - Číslo zákona: 416/2012
[27.09.2022]

Vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela vyhlášky, ktorej obsah sa sústreďuje predovšetkým na odvetvie plynárenstva. Návrh vyhlášky bol vypracovaný najmä v súvislosti so zimnou sezónou 2021/2022. Predstavuje prípravu na nasledujúcu zimnú sezónu 2022/2023, v rámci ktorej existuje významné riziko krátenia, resp. prerušenia, dodávok plynu z Ruskej federácie do Európskej únie počas zimných mesiacov. 

Návrh vyhlášky tiež súvisí s prijatím nariadenia Rady (EÚ) 2022/1369 z 5. augusta 2022 o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne, ktoré vyžaduje aby členské štáty znížili dopyt (spotrebu) po zemnom plyne o 15 %. V prípade, že úspory na úrovni členského štátu budú povinné, návrh vyhlášky umožní tieto povinnosti splniť na základe obmedzenia dodávok pre vybrané kategórie odberateľov plynu. 

Návrhom vyhlášky sa zavádza nová kategória vykurovacích kriviek, ktoré sú určené pre chránených odberateľov, sprehľadňuje sa systém obmedzujúcich odberových stupňov a detailnejšie sa ustanovujú kategórie odberateľov, ktoré môžu aj v čase obmedzovania dodávky používať plyn na výrobu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu