Chystá sa úplne nový letecký zákon

Pripravované od 01.01.2023
[25.08.2022]

Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon)


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený nový letecký zákon, ktorý zohľadňuje meniacu sa legislatívu v oblasti civilného letectva na úrovni EÚ a budú ním vykonané nielen príslušné právne záväzné akty EÚ, ale zároveň budú odstránené aj niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva. 

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí:
  • bude možné dosiahnuť ľahšie uznávanie dokladov vydaných podľa vnútroštátnej právnej úpravy v zahraničí (resp. osoby činné v civilnom letectve v prípade, ak vykonávajú jednu činnosť na základe odkladu vydaného podľa vnútroštátnej právnej úpravy a ďalšiu obdobnú činnosť podľa právnej úpravy Európskej únie, budú vykonávať tieto činnosti na základe obdobných podmienok, čím možno dosiahnuť nižšie náklady na výkon predmetných činností),
  • umožní sa vykonávať niektoré činnosti, ktoré v súčasnosti účinná právna úprava neumožňuje (ako príklad možno uviesť oblasť leteckých prác),
  • umožní sa prevádzkovateľovi lietadla vykonávanie leteckých prác bezodplatne, napríklad pre seba samého, 
  • vypúšťa sa správny poplatok vo výške 700 Eur za vydanie prevádzkovej licencie,
  • zavádza sa sankcia zákazu činnosti a sankcia prepadnutia veci za vybrané priestupky, keďže doterajšia možnosť zrušenia, obmedzenia alebo odňatia dokladov sa javila ako nedostatočná.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu