Dodávateľom plynu môže vzniknúť nová skladovacia povinnosť

Pripravované od 01.12.2022 - Číslo zákona: 251/2012
[25.08.2022]

Zákon o energetike


Vláda schválila novelu zákona, ktorá v nadväznosti na nariadenie EÚ ustanovuje povinnosť uskladnenia určeného množstva plynu v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu s plynom.

Každý dodávateľ plynu (užívateľ distribučnej siete), ktorý je držiteľom povolenia na podnikanie pre dodávku plynu vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky, má povinnosť uskladniť v zásobníkoch plynu na vymedzenom území množstvo plynu, vypočítané ako súčin jeho trhového podielu za predchádzajúci rok a celkovej skladovacej povinnosti v zásobníkoch na vymedzenom území.
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, oznámi každému dodávateľovi plynu a tiež prevádzkovateľovi zásobníka vypočítanú skladovaciu povinnosť.
Za porušenie povinnosti dodávateľa plynu alebo užívateľa distribučnej siete, na ktorých sa vzťahuje skladovacia povinnosť, hrozí pokuta od 5 000 eur do 1 000 000 eur.
Novelu ešte musí schváliť parlament. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu