Plánujú sa zmeny ohľadom prechodného pobytu cudzinca na účel podnikania

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 404/2011
[24.08.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pobyte cudzincov


Vláda SR schválila novelu zákona, ktorá zohľadňuje odporúčania Schengenskej hodnotiacej komisie, ktorá vytkla konkrétne postupy aplikované v súčasnej praxi týkajúce sa oblasti návratov štátnych príslušníkov tretích krajín z územia Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného sa:
  • nanovo upravuje začiatok plynutia lehoty zákazu vstupu, a to aj pre občanov Únie a ich rodinných príslušníkov,
  • ustanovuje príslušnosť Ministerstva vnútra SR na uznávanie cestovných dokladov iných štátov sveta,
  • ukladá povinnosť štátnym príslušníkom tretích krajín preukázať sa pri vycestovaní z územia Slovenskej republiky platným cestovným dokladom rovnako ako pri vstupe na naše územie; v opačnom prípade bude policajný útvar oprávnený vycestovanie zamietnuť
  • navrhuje nový dôvod na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania,
  • umožní štátnemu príslušníkovi pri podaní žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania uhradiť do 10 dní nedoplatky a pohľadávky zo svojho podnikania, ak ich neuhradil dovtedy, inak sa žiadosť zamietne,
  • zvyšuje hodnota správneho poplatku za vydanie dokladu o pobyte o poplatok za doručenie dokladu o pobyte na adresu žiadateľa (o 3 eurá), čím sa zníži administratívna záťaž policajných útvarov ako aj žiadateľov o vydanie dokladu.
Zároveň dochádza k zrušeniu povinnosti predloženia dvoch fotografií a elektronizácií určitých procesov, vďaka ktorým žiadatelia nebudú nútení opakovane navštevovať policajné útvary z dôvodu prevzatia si nového dokladu o pobyte. 

Novelu ešte musí schváliť parlament.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu