Program vlastnej činnosti zameranej proti praniu špinavých peňazí bude povinne schvaľovať štatutár

Schválené od 15.03.2018 - Číslo zákona: 297/2008
[30.05.2018]

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu


V súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu majú povinné osoby povinnosť vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu, ktorého obsah je vymedzaný v § 20 ods. 2. Na základe novely vznikajú povinným osobám 2 nové povinnosti:
1) aktualizovať program aj pred začatím poskytovania nových produktov, ak toto môže mať dopad na riziká súvisiace s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (doposiaľ to bolo len v súvislosti so zmenou predmetu činnosti);
2) nechať schváliť program štatutárnym orgánom, resp. orgánom oprávneným konať v mene povinnej osoby. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu