Plánujú sa nové opatrenia proti zneužívaniu daňového systému v EÚ

Pripravované od 01.01.2024
[23.08.2022]

Návrh Smernice Rady EÚ o stanovení pravidiel týkajúcich sa úľavy na zníženie zvýhodňovania dlhu voči vlastnému imaniu a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh smernice Rady EÚ, ktorej cieľom je riešiť problém daňového zvýhodňovania dlhu voči vlastnému imaniu v celej EÚ.

S cieľom zabrániť zneužívaniu daňového systému sa stanovujú pravidlá pre odpočet odpočítateľnej položky pri zvýšení vlastného imania a pre obmedzenie daňovej uznateľnosti presahujúcich nákladov na prijaté úvery a pôžičky. Uznateľnosť odpočítateľnej položky bude obmedzená maximálne na 30 % EBITDA daňovníka (zisky pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) za každý daňový rok.
Zároveň sa plánuje zaviesť paušálne obmedzenie daňovej odpočítateľnosti úrokov na 85 % presahujúcich nákladov na prijaté úvery a pôžičky. Takýto prístup umožňuje riešiť zvýhodňovanie dlhu voči vlastnému imaniu súčasne z hľadiska vlastného imania aj dlhu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu