Nová definícia politicky exponovaných osôb

Schválené od 15.03.2018 - Číslo zákona: 297/2008
[06.02.2018]

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu


Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu upravuje definíciu politicky exponovaných osôb tak, že po novom sa za takúto osobu bude považovať akákoľvek fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo vykonávala významnú verejnú funkciu na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. Doteraz sa za politicky exponované osoby považovali iba osoby, ktoré vykonávajú významnú verejnú funkciu mimo Slovenskej republiky.
Za osoby vo významných verejnych funkciách sa budú po novom považovať aj dôstojníci ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov a členovia štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
Povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe podľa je povinná osoba povinná uplatňovať najmenej po dobu 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie; najneskôr však dovtedy, kým povinná osoba na základe hodnotenia rizík nevylúči riziko špecifické pre politicky exponované osoby.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu