Finančná pomoc na vybudovanie cyklotrás, vyhliadkových veží a turistických chodníkov

Schválené od 01.09.2022
[11.08.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka Pôdohospodárskej platobnej agentúry


Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ponúka príležitosť zapojiť sa do výzvy, ktorá je určená na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Konkrétne sa jedná o vybudovanie náučných a turistických chodníkov, odpočívadiel, vyhliadkových veží alebo cyklotrás, ktoré sú vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete.
Kto môže získať grant?
Fyzická alebo právnická osoba obhospodarujúca lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení,
  • obcí a ich združení,
  • cirkvi,
  • štátu.
Čo môžete získať?
Minimálna výška oprávnených výdavkov je 10 000 eur a maximálna výška je 350 000 eur.
Čo treba urobiť?
Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ŽoNFP), vrátane príloh, sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli slovensko.sk
Termín na podávanie žiadostí je od 1. 9. do 31. 10 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu