Plánuje sa úprava sadzobníka úhrad za činnosť osvedčujúcej osoby

Pripravované od 01.10.2022
[10.08.2022]

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o sadzobníku úhrad za činnosť osvedčujúcej osoby


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela vyhlášky, ktorá ustanovuje sadzobník úhrad za činnosť osvedčujúcej osoby, t. j. jedná sa o poštový podnik vydávajúci elektronický odpis alebo iný výstup z informačného systému verejnej správy, vrátane jeho zaručenej konverzie z elektronickej podoby do listinnej podoby.

Návrh vyhlášky preberá sadzobník úhrad z vyhlášky Ministerstva financií SR o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad, ktorá sa plánuje zrušiť z dôvodu zrušenia IOM (integrovaných obslužných miest).

Sadzobník:
  • 1,90 Eur - Vydanie elektronického výpisu z registra trestov, vydanie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) a vyhotovenie jednej zaručenej konverzie elektronického výpisu z registra trestov alebo výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) do listinnej podoby.
  • 4,50 Eur - Vydanie elektronického výpisu z obchodného registra a vyhotovenie jednej zaručenej konverzie elektronického výpisu z obchodného registra do listinnej podoby.
  • 3,90 Eur - Vydanie elektronického výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu a vyhotovenie jednej zaručenej konverzie výpisu z katastra nehnuteľností do listinnej podoby.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu