Plánuje sa urýchlenie konania o zápise úžitkového vzoru

Pripravované od 01.03.2023 - Číslo zákona: 344/2004
[09.08.2022]

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona o dizajnoch a zákona o ochranných známkach, a ktorým sa dopĺňa zákon o úžitkových vzoroch


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorej cieľom je celková modernizácia právnej úpravy v oblasti priemyselného vlastníctva a jej prispôsobenie moderným trendom v správnych konaniach.

  • Navrhované doplnenie zákona o patentových zástupcoch zavádza možnosť rozhodnúť o vykonaní odbornej skúšky patentového zástupcu dištančnou on-line formou, ktorú súčasná právna úprava neumožňuje a je reakciou na nedávnu skúsenosť s pandemickou situáciou.
  • Novela má za cieľ urýchliť konanie o zápise úžitkového vzoru aktívnym prístupom prihlasovateľa.
  • Právo prihlasovateľa požiadať o odklad zverejnenia prihlášky v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky zostáva zachované, avšak právna úprava sa dopĺňa o možnosť vzdať sa práva na podanie žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky, čoho dôsledkom môže v takýchto prípadoch byť skoršie zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru, a teda aj skorší zápis úžitkového vzoru do registra. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu