Pripravujú sa zmeny v poskytovaní dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu a vývoja

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 71/2013
[04.08.2022]

Zákon o o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorej cieľom je upraviť podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb v reakcii na aplikačnú prax a posun v oblasti infraštruktúry priemyselných zón.
Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny patria:
  • zahrnutie dvoch nových účelov použitia dotácie: preložka elektronických komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu súvisiaceho s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb,
  • ustanovenie pravidiel spolufinancovania účelu dotácie, vytvorenie podmienok na podávanie žiadostí týkajúcich sa mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora aj mimo výzvy na predkladanie žiadostí,
  • úprava povinností prijímateľa a požadovaných príloh žiadosti v reakcii na uvedené zmeny.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu