Finančná pomoc na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov

Schválené od 06.07.2022
[11.08.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov


Finančné prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa na účely tejto výzvy poskytujú existujúcim mobilným hospicom a novovzniknutým mobilným hospicom. Žiadateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so znením zákona č. 576/2004 Z. z. 

Jeden poskytovateľ môže predložiť aj viacej žiadostí pre každé zariadenie samostatne, pričom za rozhodujúci dátum vzniku sa považuje 1. február 2020.

Typ žiadateľa je:
  • mikropodnik (0-9 zamestnancov);
  • malý podnik (10-49 zamestnancov);
  • stredný podnik (50-249 zamestnancov);
  • veľký podnik (250 a viac zamestnancov);
  • NNO, cirkev;
  • príspevkové a rozpočtové organizácie;
  • nezisková organizácia. 
Výška finančného príspevku je 100 % výdavkov na oprávnené aktivity. 

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená 
Maximálna výška príspevku: 87 400 eur 

Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov, alebo do 30. septembra 2022, resp. podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Informácia o uzavretí bude zverejnená na webovom sídle MZ SR.

Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 31. decembra 2024. Realizácia aktivít žiadostí musí byť ukončená do 1 roka od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, najneskôr však 30. septembra 2024.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu