Podpora pre priemyselné klastrové organizácie

Schválené od 26.07.2022
[11.08.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií


Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu pre priemyselné klastrové organizácie. 

Podporu možno žiadať na projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov na Slovensku a v zahraničí, a to formou účasti na informačných podujatiach a výstavách alebo vytvorením spoločnej expertnej bázy, technologických máp či stratégie. Do výzvy je možné prihlásiť sa a žiadať podporu aj na expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach a na aktivity zamerané na plnenie odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie. 

Čo môžete získať? 

Výška dotácie je max. 85 % oprávnených výdavkov projektu, čiže príjemca musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 15 %. Podmienkou je, aby žiadateľ prešiel procesom certifikácie zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Disponibilné prostriedky vyčlenené na túto výzvu sú vo výške 250 000 eur. 

Čo treba urobiť? 

Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 55 tisíc eur (podľa podmienok uvedených vo výzve) môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 26. augusta 2022.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu