Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov o výške poistného

Schválené od 26.07.2022
[11.08.2022]

Oznam SP


Sociálna poisťovňa pravidelne v júli informuje živnostníkov a ostatné SZČO, ktorí daňové priznania za rok 2021 podali v riadnom termíne do konca marca 2022, o vzniku, zániku alebo zmene ich odvodovej povinnosti. V októbri bude Sociálna poisťovňa podobne o odvodových povinnostiach informovať aj tie SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021. Táto skupina SZČO následne novo určené poistné prvý raz odvedie do 8. novembra 2022 za mesiac október. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

Minimálne poistné na sociálne poistenie predstavuje mesačne sumu 187,78 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného minimálne 153,79 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie. 

Maximálna výška poistného na sociálne poistenie je v sume 2 629,12 eura mesačne. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného maximálne 2 153,26 eura (neplatia poistné na invalidné poistenie). 

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol, ktorým sa platba označuje. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a predpísaniu penále za neodvedenie poistného včas alebo v nižšej sume.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu