Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Schválené od 01.07.2022
[11.08.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o pomoc začínajúcich poľnohospodárov v rámci Programu rozvoja vidieka Pôdohospodárskej platobnej agentúry


Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ponúka príležitosť zapojiť sa do dvoch výziev, ktoré sú určené na pomoc pri začiatkoch podnikania pre mladých poľnohospodárov a na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. O podporu sa môžu uchádzať začínajúci poľnohospodári v rastlinnej aj živočíšnej výrobe, ak ich podnikateľská história nepresahuje 2 roky ku dňu podania žiadosti.

Kto môže získať grant?
  • Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik).
  • Malý poľnohospodársky podnik – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Čo môžete získať?
  • 50 tisíc eur (paušálna platba) je určená pre mladých poľnohospodárov.
  • 15 tisíc eur (paušálna platba) je určená pre poľnohospodárske mikropodniky.
Čo treba urobiť?
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA.

Termín na podávanie žiadostí je od 1. 7. do 30. 9 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu