Zjednodušuje sa proces zakladania s.r.o.

Schválené od 01.02.2023 - Číslo zákona: 8/2023
[10.01.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov


Bola prijatá novela zákona, ktorá umožní zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle (aj v anglickom jazyku).

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené tieto podmienky:
  • spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,
  • spoločnosť je založená za účelom podnikania,
  • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
  • predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
  • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,
  • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
  • správcom vkladu je konateľ,
  • spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.
Novela umožňuje zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov EÚ, taktiež zjednodušeným spôsobom po splnení zákonných podmienok.

Novela zavádza aj zoznam voľných živností, ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra vo vzťahu k týmto voľným živnostiam, vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra (pred zápisom do obchodného registra nie je potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení).

Návrhy na zápis spoločností zakladaných zjednodušeným spôsobom bude vybavovať Okresný súd v Žiline.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu