Sociálna poisťovňa posiela informáciu o poistnom aj SZČO s prerušeným poistením

Schválené od 15.07.2022
[19.07.2022]

Oznam SP


Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela samostatne zárobkovo činným osobám listy, v ktorých im oznamuje vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022

Oznámenie dostanú aj tie SZČO, ktoré momentálne neplatia poistné z dôvodu prerušenia poistenia (napr. z dôvodu pozastavenia svojej činnosti, poberania rodičovského príspevku a pod.) alebo z dôvodu vylúčenia povinnosti platiť poistné (napr. z dôvodu poberania materského). Poistné začnú platiť odo dňa nasledujúceho po ukončení prerušenia alebo vylúčenia.

Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že SZČO, ktorých prerušenie povinného poistenia (napr. z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti) nastalo pred dňom vzniku povinného poistenia uvedeného v oznámení a povinnosť platiť poistné im vznikla od 1. júla 2022, sú povinné oznámiť Sociálnej poisťovni vznik prerušenia poistenia. Je zároveň potrebné, aby SZČO podľa konkrétneho dôvodu prerušenia poistenia buď v lehote do 30 dní alebo v lehote do 8 dní oznámili Sociálnej poisťovni aj skončenie prerušenia poistenia prostredníctvom Registračného listu FO – zánik prerušenia. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu