Plánuje sa zaviesť systém tzv. druhej šance pri ukladaní pokút

Pripravované od 01.01.2024 - Číslo zákona: 563/2009
[18.07.2022]

Zákon o správe daní (daňový poriadok)


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá zavádza systém tkz. druhej šance pri ukladaní pokút, podľa ktorej správca dane pri prvom zistení porušenia, pokutu daňovému subjektu (podnikateľovi) neuloží, ale vyzve ho na splnenie povinnosti. Ak bola povinnosť splnená oneskorene, správca dane upozorní, že pri ďalšom porušení bude daňovému subjektu už uložená pokuta. 

To znamená, že ak daňový subjekt podá v roku 2024 daňové priznanie oneskorene, správca dane neuloží za toto porušenie pokutu, ale upozorní daňový subjekt, že pri ďalšom podaní daňového priznania oneskorene, už pokuta uložená bude.

Nadväzne na predmetnú úpravu sa navrhuje zvýšenie sumy dolnej hranice týchto pokút na sumu 100 € (z pôvodnej sumy 30 €, resp. 60 €). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu