Zvyšuje sa garančná dávka

Schválené od 01.07.2022
[28.06.2022]

Oznam SP


Od 1. júla 2022 sa zvýši maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia až o 234 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu. 

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2021 do 30. júna 2022) bolo jej maximum na úrovni 3 399 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 

Zároveň sa zvyšuje aj dávka v nezamestnanosti - noví žiadatelia od 1. júla budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 77 eur mesačne, poberať ju možno najviac 6 mesiacov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu