Netreba zabudnúť na odložené daňové priznanie

Schválené od 22.06.2022
[24.06.2022]

Oznam FS SR


Finančná správa SR upozorňuje daňovníkov, že koniec júna 2022 je opäť termínom na podanie daňového priznania. Už 30. júna totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. Daňové priznanie je potrebné nielen podať, ale daň je nutné do konca júna aj zaplatiť. 

Ak daňovníkovi, ktorý si odložil podanie daňového priznania do 30. júna vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. 

Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenom termíne, môže požiadať o odklad platenia dane alebo splátkový kalendár. Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť, ak spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

  • zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
  • u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
  •  zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
  • iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.
V takejto žiadosti musí klient navrhnúť aj výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. odkladu. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu