Zavádza sa povinná registrácia pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností online

Pripravované od 01.01.2024 - Číslo zákona: 162/1995
[22.06.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá ustanovuje povinnú registráciu pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností, ktoré sú zverejnené na internete. Prehliadanie údajov katastra nehnuteľností zverejnených na internete bude naďalej bezodplatné a bez potreby preukazovania právneho záujmu.
Pri registrácii sa uvedú identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu, ak ide o:
  1. fyzickú osobu meno - priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailovú adresu a telefónne číslo,
  2. právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa - názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, sídlo alebo miesto podnikania, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
Povinnosť registrácie nadväzuje na požiadavky vyplývajúce z európskej legislatívy ohľadom práva na informáciu, kto si prehliadal údaje o určitej fyzickej osobe (aj z dôvodu možného konania orgánov činných v trestnom konaní).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu