Plánuje sa zaviesť možnosť evidencie ruín ako kultúrnych pamiatok v katastri nehnuteľností

Zrušené - Číslo zákona: 162/1995
[11.05.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)


Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa ustanovuje, že predmetom evidovania v katastri aj ruiny, ktoré sú kultúrnou pamiatkou a práva k takýmto ruinám.

Pri zápise ruiny do katastra sa bude predkladať potvrdenie Pamiatkového úradu SR, že ide o kultúrnu pamiatku, a ako vlastník sa zapíše vlastník pozemku, na ktorom sa ruina nachádza, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom je iná osoba. Návrh na zápis vlastníckeho práva je oprávnený podať vlastník pozemku alebo Pamiatkový úrad SR.

Návrh zákona ešte musí schváliť parlament.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu