Plánuje sa zaviesť 30-dňová lehota na urýchlené konanie o zázname do katastra nehnuteľností

Zrušené - Číslo zákona: 162/1995
[11.05.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)


Vláda schválila návrh zákona, ktorým by sa mala zaviesť nová lehota, a to 30 dní, v prípade, že navrhovateľ požiada o urýchlené konanie o zázname a zároveň zaplatí správny poplatok.

Lehota na vykonanie urýchleného konania o zázname sa vzťahuje na podania urobené v listinnej podobe alebo podania urobené prostredníctvom všeobecnej agendy ústredného portálu verejnej správy. V prípade, že lehota na urýchlené konanie nebude dodržaná z dôvodov na strane okresného úradu, okresný úrad vráti správny poplatok.

Doterajšia lehota 60 dní, ak je podanie urobené v listinnej podobe a 30 dní, ak je podanie urobené prostredníctvom elektronického formulára, zostávajú zachované.

Návrh zákona ešte musí schváliť parlament.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu