Čierne stavby už nebude možné dodatočne legalizovať

Schválené od 01.04.2024 - Číslo zákona: 201/2022
[10.06.2022]

Zákon o výstavbe


Nový zákon o výstavbe zavádza výrazné sprísnenie procesov „povoľovania“ čiernych stavieb, kedy už nebude ďalej možné požiadať o dodatočné povolenie stavby a stavebný úrad v prípade stavby alebo jej časti, zmeny stavby alebo stavebnej úpravy zhotovenej nepovolenými stavebnými prácami nariadi jej odstránenie. Ak vlastník stavby alebo prevádzkovateľ stavby neodstráni stavbu v lehote určenej stavebným úradom, stavebný úrad zabezpečí výkon rozhodnutia.

Ak ide o nepovolené stavebné práce, popri ukladaní pokút stavebný úrad nariadi vlastníkovi technickej infraštruktúry odpojiť stavbu od dodávky vody a prívodu elektriny.

Tieto pravidlá sa však vzťahujú na čierne stavby do budúcnosti, t.j. konania začaté po účinnosti novej právnej úpravy (od 1.4.2024).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu