Výrobcom a dovozcom hračiek môžu vzniknúť dodatočné náklady

Pripravované od 05.12.2022 - Číslo zákona: 225/2013
[21.06.2022]

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek


Navrhuje sa zmena predmetnej vyhlášky s cieľom transponovať smernicu Komisie EÚ č. 2021/903, pokiaľ ide o osobitné limitné hodnoty pre anilín v určitých hračkách. Návrhom vyhlášky sa limitná hodnota pre anilín v určitých hračkách stanovuje v textilných materiáloch hračiek a usňových materiáloch hračiek na 30 mg/kg po redukčnom štiepení a limit pre anilín vo farbách na nanášanie prstami na 10 mg/kg pre voľný anilín, čím sa má dosiahnuť vyššia miera ochrany spotrebiteľov (najmä malých detí). 

Potenciálne môžu vzniknúť dodatočné náklady na nahradenie doposiaľ používaných vstupných materiálov a s tým súvisiacu zmenu výrobných postupov u výrobcov hračiek. Dodatočné náklady však môžu vzniknúť aj podnikateľom napr. v súvislosti s nutnosťou zmeny dodávateľa, úpravy spôsobu spracovania textílie, úpravou označovania štítkov atď.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu