Rušia sa lehoty na čistenie okien a radiátorov na pracovisku

Pripravované od 15.10.2022 - Číslo zákona: 391/2006
[02.06.2022]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená zmena predmetného nariadenia vlády, na základe ktorej by malo dôjsť k vypusteniu minimálnych lehôt na čistenie vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien na pracovisku s cieľom zlepšovania podnikateľského prostredia. Uvedenou zmenou však nedôjde k zníženiu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, keďže povinnosťou zamestnávateľov aj naďalej zostane pravidelne čistiť pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia, avšak už nie v stanovenej lehote podľa Prílohy č. 3, ktorá bude zrušená.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu