Súdny exekútor môže uložiť PO peňažnú pokutu priamo

Schválené od 01.04.2023 - Číslo zákona: 48/2023
[02.03.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a zákon o cestnej premávke


Bola prijatá novela Exekučného poriadku, ktorá zavádza štyri základné donucovacie opatrenia, a to:
  •  peňažnú pokutu,
  •  zadržanie vodičského preukazu,
  •  zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla
  • použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.
Peňažnú pokutu ako donucovacie opatrenie môže po novom uložiť priamo súdny exekútor právnickej osobe do 1 000 eur a pri opakovanom uložení peňažnej pokuty, najviac v súhrne 30 000 eur.

Súdny exekútor môže podať aj návrh na uloženie donucovacieho opatrenia súdu, ak uloženie donucovacieho opatrenia priamo súdnym exekútorom neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti alebo je zrejmé, že takéto opatrenie nebude postačujúce. Súd môže na návrh exekútora uložiť peňažnú pokutu právnickej osobe až do výšky 10 % jej ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, ak nie je možné zistiť ročný obrat, najviac v súhrne 50 000 eur.
Do maximálnej výšky peňažnej pokuty uloženej súdom sa započítava aj peňažná pokuta uložená súdnym exekútorom (ak bola uložená) za rovnaké porušenie dotknutej povinnosti.
Donucovacie opatrenia v podobe zadržania vodičského preukazu, použitia technických prostriedkov brániacich užívaniu veci alebo zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla môže exekútor uložiť až v prípade, ak uloženie peňažnej pokuty neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti. Toto pravidlo sa však nepoužije, ak pôjde o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu