Súdny exekútor bude môcť uložiť PO peňažnú pokutu priamo

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 233/1995
[13.06.2022]

Exekučný poriadok


Novela Exekučného poriadku počíta so zavedením štyroch základných donucovacích opatrení:
  1. peňažná pokuta,
  2. zadržanie vodičského preukazu,
  3. zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla
  4. použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci.
Návrh zákona zároveň stanovuje, že donucovacie opatrenia majú byť primerané k vymáhanej povinnosti a tiež, že môžu byť uložené popri sebe s výnimkou peňažnej pokuty, nakoľko popri peňažnej pokute nemožno uložiť iné donucovacie opatrenie.

Peňažnú pokutu ako donucovacie opatrenie bude môcť po novom uložiť priamo súdny exekútor právnickej osobe až do výšky 10 % jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, maximálne v sume 50 000 €. Donucovacie opatrenie pri právnickej osobe bude možné uložiť aj členom jej štatutárneho orgánu.

Zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci bude možné uložiť, ak príjmy osoby, ktorej má byť takéto donucovacie opatrenie uložené, nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu alebo vozidla (napr. aby taxikár neprišiel o vodičský alebo technický preukaz od auta, ktoré používa pri výkone svojej činnosti).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu