Zavádza sa povinnosť zverejňovať informácie o dani z príjmov pre nadnárodné spoločnosti

Pripravované od 22.06.2023 - Číslo zákona: 431/2002
[13.05.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve


Nadnárodným spoločnostiam, ktoré prekročili určitú veľkosť, sa po novom stanovuje povinnosť vyhotoviť správu s informáciami (napr. o zaplatenej dani z príjmov, sume výnosov vrátane výnosov dosiahnutých z transakcií so spriaznenými stranami, počte zamestnancov) a uložiť ju do registra účtovných závierok.

Tiež sa má predĺžiť lehota na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky na deväť mesiacov a zvýšiť periodicita vykonávania inventarizácie určitého hmotného majetku v účtovných jednotkách verejnej správy (štátne rozpočtové organizácie, obce, vyššie územné celky, štátne fondy, atď.).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu