Stanovuje sa nový koeficient sadzby dane tzv. neudržiavanej stavby

Už o 21 dní - Schválené od 15.06.2022 - Číslo zákona: 178/2022
[24.05.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Parlament schválil novelu s cieľom umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb – ide o neudržiavané stavby, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám alebo ohrozujú život a zdravie osôb. 

Zákon upravuje koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu (od 1 až do výšky 10) budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane z tzv. schátraných stavieb. 

Zvýšenú daň z týchto stavieb bude možné daňovníkovi vyrubiť až v prípade, že zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosť takýto koeficient mu bol aspoň dvakrát písomne oznámený. Koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby možno zmeniť alebo zrušiť len k 1.1. zdaňovacieho obdobia.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu