Ruší sa ročné zúčtovanie v sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 125/2022
[20.04.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení


Na základe prijatej novely zákona o sociálnom poistení sa ruší ročné zúčtovanie v sociálnom poistení v súvislosti s pripravovanou daňovo-odvodovou reformou. 

Zrušenie ročného zúčtovania výrazne ovplyvňuje aj určovanie vymeriavacieho základu, a preto predmetnou novelou došlo aj k úprave týchto ustanovení zákona a tzv. navráteniu k stavu účinnému do 31. decembra 2022. 

Vzhľadom na uvedené sa ponechalo v znení účinnom do 31. decembra 2022 ustanovenie upravujúce určenie vymeriavacieho základu zamestnanca, vymeriavacieho základu povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, vymeriavacieho základu dobrovoľne poistenej osoby a ustanovenie upravujúce vymeriavací základ zamestnávateľa. Vymeriavací základ zamestnávateľa pre situácie, ak si zamestnanec uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku bol ustanovený vymeriavacím základom jeho zamestnanca, ale neznížený o odvodovú odpočítateľnú položku. 

Opätovne bol upravený maximálny mesačný vymeriavací základ pre zamestnanca, povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu alebo dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti, a to v úhrne mesačne maximálne v sume 7-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov ( t. j. v podobe ako do 31. decembra 2022). Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie zostal neobmedzený, tak ako je tomu v súčasnosti.

Novelou bola zrušená právna úprava, ktorou sa ustanovovalo poradie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie v prípade súbežného výkonu viacerých zárobkových činností alebo súbehu dobrovoľného poistenia so zárobkovou činnosťou. Pre dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie aj od 1. januára 2023 bude zachovaná súčasnú právna úprava, podľa ktorej sa vymeriavací základ v rozpätí minimálneho až maximálneho vymeriavacieho základu upraví v závislosti od reálneho počtu dní, za ktoré sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu