Predlžuje sa platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzinca

Schválené od 30.03.2022 - Číslo zákona: 92/2022
[30.03.2022]

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine


Na základe prijatia zákona ,,Lex Ukrajina‘‘ došlo aj k podstatným zmenám v zákone o službách zamestnanosti. Novelou bola predĺžená platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie - až do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

Počas mimoriadnej situácie úrad práce vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta aj na žiadosť zamestnávateľa. Zamestnávateľ k takejto žiadosti priloží potrebné doklady a písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou, spolu s overením pravosti jeho podpisu.

Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého začal zamestnávať pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pričom na rovnakom pracovnom mieste ho môže zamestnávateľ zamestnávať aj po uplynutí šiestich týždňov - až do skončenia konania o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu