Sprísňujú sa podmienky v súvislosti s novým zákonom o ochrane ovzdušia

Pripravované od 01.01.2023
[23.03.2022]

Návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý spolu so svojimi vykonávacími predpismi rieši transpozíciu až 11 smerníc Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky a poskytne tak komplexnú právnu úpravu v oblasti ochrany ovzdušia.

Prax ukázala, že súčasná právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia nedostatočne reaguje na aktuálne výzvy, pričom dlhodobé neplnenie cieľov v kvalite ovzdušia (prekračovanie limitnej hodnoty pre častice PM10) vyústilo zo strany Európskej komisie až do podania žaloby voči Slovenskej republike na Európskom súdnom dvore.

V zmysle predloženého návrhu zákona o ochrane ovzdušia:
  • sa zavádza osobitné povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, v ktorom budú určené rozhodujúce podmienky prevádzky zdroja vrátane emisných limitov (absencia takéhoto povolenia v súčasnosti, je príčinou nejednoznačného uplatňovania požiadaviek na limitovanie emisií a ich monitorovanie),
  • sa ustanovuje regulácia vybraných osobitných činností, ak sú vykonávané samostatne a nie sú spojené so stacionárnym zdrojom (takéto činnosti nebudú potrebovať individuálne povolenie, avšak budú musieť spĺňať ustanovené záväzné podmienky vykonávania danej činnosti, pričom porušenie týchto podmienok bude sankcionovateľné),
  • budú posilnené kompetencie samospráv na regionálnej a miestnej úrovni, vrátane možnosti vypracovania miestnych programov starostlivosti o kvalitu ovzdušia (obce budú mať právomoc všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území, napríklad domáce údenie uprostred obce alebo prijať rôzne opatrenia na obmedzenie cestnej dopravy),
  • sa zavádzajú pravidelné kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivá a kvapalné palivá, ktoré budú vykonávať kominári s odbornou spôsobilosťou (okrem periodickej kontroly budú vykonávané aj kontroly obcou a inšpekciou na základe podnetu spojené s odobraním vzorky popola alebo steru z komína na analýzu, pričom porušenie zákazu spaľovania odpadov fyzickou osobou bude riešené ako priestupok),
  • sa vypustí resp. presunie povinnosť prevádzkovateľa oznamovať oprávnené technické činnosti a predkladať správy z meraní povoľujúcemu orgánu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu